top of page

Node / Vertice / Player

צומת או שחקן (ברשת
במדעי הרשת ישתמשו לרוב במושג Vertice (קיצור: V) ובמדעי המחשב ב-Node.
במדעי החברה ישתמשו לרוב במושג שחקן.

Edge / Connection

קשת או קשר (בקיצור: E) בין שני צמתים, כדי לייצר רשת או גרף.

 

Network 
Graph
רשת
גרף

רשת (או בקיצור: G) היא קשרים בין צמתים כשמהותו של כל צומת דומה (לדוגמא "אנשים") ומהות כל קשת דומה (למשל, "מפגשים"). גרף הוא לרוב הייצוג הויזואלי של רשת קשרים.

Attributed Network
Attributed Graph

רשת מתוייגת

גרף מתוייג
גרף ובו לצמתים/קשתות יש תיוג או label. דוגמא

bipartite graph

גרף ובו 2 סוגי צמתים, כשצמתים מסוג X קשורים לצמתים מסוג Y, למשל, רשת קשרים בין אנשים למקומות עבודה.

Heterogeneous Network/Semantic Network 
Heterogeneous Graph /Semantic Graph
רשת הטרוגנית / רשת סמנטית

גרף הטרוגני / גרף סמנטי

רשת ובה הצמתים שונים במהותם זה מזה או הקשתות שונות במהותן זו מזו (או שניהם),

לדוגמא: רשת ובה יש צמתים מסוג "אנשים" ו"מקומות". רשת ובה קשתות מסוג "מפגש" ו"קשרי משפחה".
ברשתות מחשבים, המושג רשת הטרוגנית (בקיצור: HetNet) משמש לרשת ובה מכשירים שונים המשתמשים בפרוטוקולים שונים.

Multilayer Network
Multilayer Graph

רשת המורכבת ממספר רשתות.

הקשרים בין הרשתות יכולים להיות בין 
דוגמא

Temporal Networks, Location-aware Networks, Knowledge Networks,Probabilistic Networks

גגעג

bottom of page